Asielzoekerskinderen

In Nederland wonen ongeveer 7.000 kinderen in de asielopvang. De meeste kinderen zijn met hun ouders hierheen gekomen, en ruim 600 kinderen zijn alleen gekomen. (COA).

In dit overzicht vindt u basale informatie over asielzoekerskinderen die met hun gezin of alleen naar Nederland komen. Het geeft u een eerste blik op de doelgroep waarvoor de gemeente vanaf 2019 de jeugdhulp organiseert. Bij ieder onderwerp staat een link waar u meer informatie kan vinden.

De gezinnen en kinderen die asiel – bescherming – vragen, doorlopen een asielprocedure. In afwachting daarvan worden ze ondergebracht in asielopvangcentra waar ze basisvoorzieningen krijgen. Er zijn verschillende soorten opvangcentra, afhankelijk van het stadium van de procedure.

De meeste mensen komen uit Syrië, Eritrea, Iran, Irak, Afghanistan en overige landen. Over het algemeen moesten de kinderen hun familie, huis en land verlaten als gevolg van oorlog, geweld of andere omstandigheden. Vervolgens hebben ze  een heftige reis gemaakt voordat ze hier arriveerden.

Een deel van de bewoners van een asielzoekerscentrum heeft al een vergunning gekregen om in Nederland te blijven (vergunninghouder, statushouder), maar er is nog geen huis beschikbaar voor ze. Dat gaat om 6.530 bewoners van de in totaal bijna 22.000 bewoners in de asielopvang (september 2018).

Begrippen

De termen vluchteling, vreemdeling en asielzoeker worden in het dagelijks verkeer door elkaar gebruikt. Er is wel een verschil. Vreemdeling is de benaming voor iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en in Nederland een asielaanvraag indient. Een asielzoeker die een asielvergunning krijgt omdat hij volgens de Nederlandse overheid terecht bang is om in zijn land vervolgd te worden, wordt een vluchteling genoemd (Vluchtelingenverdrag uit 1951).

Voor alleenstaande minderjarigen die naar Nederland komen worden aparte begrippen gebruikt. Juridisch gezien spreekt men van een alleenstaande minderjarige asielzoeker (ama) wanneer de minderjarige zich in de asielprocedure bevindt. Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) heeft een asielvergunning gekregen. In de spreektaal is amv een algemeen gebruikte term. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn dan asielzoekers jonger dan 18 jaar die zonder ouder of meerderjarig familielid in Nederland aankomen. Zij reizen alleen, met andere kinderen en/of met niet verwante volwassenen naar Nederland.


Andere pagina’s over
Asielzoekerskinderen:
* Opvang
* Asielprocedure
* Organisaties in de asielopvang
* Wonen in een opvangcentrum
* Alleenstaande minderjarige asielzoekers