Organisaties in de asielopvang

Een asielzoeker krijgt met zeer veel organisaties te maken:

 • COA – Centraal Orgaan opvang asielzoekers – verzorgt de opvang.
 • IND – Immigratie- en Naturalisatiedienst – beslist over asielverzoek.
 • GZA – GezondheidsZorg Asielzoekers – biedt medische hulp.
 • VWN – VluchtelingenWerk – behartigt de belangen van asielzoekers, informeert en ondersteunt bij de asielprocedure.
 • RvR – Raad voor Rechtsbijstand – vergoedt de hulp van een advocaat als een asielzoeker dat zelf niet kan betalen.
 • Beveiliging in asielopvangcentra.
 • DT&V – Dienst Terugkeer en Vertrek, van het Ministerie van Justitie en Veiligheid – organiseert terugkeer naar land van herkomst na afwijzing van het asielverzoek.
 • IOM – Internationale Organisatie voor Migratie – ondersteunt bij vrijwillige terugkeer.

Organisaties voor kinderen in asielopvang:

 • Stichting Nidos regelt de voogdij over alleenstaande minderjarigen. Als voogd is Nidos de wettelijk vertegenwoordiger van het kind en daarmee verantwoordelijk voor zijn welzijn en bescherming. Ook treedt Nidos op als gezinsvoogd bij onder toezicht stelling.
 • GGD-JGZ biedt preventieve jeugdgezondheidszorg en per regio/gemeente. In het filmpje voor gemeenten hoor je daar meer over. In een animatiefilmpje (Nederlands en Arabisch) voor ouders wordt uitgelegd wat de jeugdgezondheidszorg doet.
 • LOWAN ondersteunt het onderwijs aan nieuwkomers.
 • Defence for Children – Kinderrechtenorganisatie met kinderrechtenhelpdesk. Vragen over individuele kinderen en belangenbehartiging.
 • Stichting de Vrolijkheid organiseert kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.
 • TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten voor kinderen in de asielopvang.
 • Kerken, bijvoorbeeld Kerkinactie.
 • Basic Rights – website met informatie over organisaties en regelingen voor ongedocumenteerden.
 • Stichting LOS – helpdesk landelijk steunpunt ongedocumenteerden.
 • Vrijwilligers, via verschillende organisaties.

Andere pagina’s over
Asielzoekerskinderen:
* Opvang
* Asielprocedure
* Organisaties in de asielopvang
* Wonen in een opvangcentrum
* Alleenstaande minderjarige asielzoekers