Jeugdhulp

Kinderen die alleen of met hun gezin naar Nederland komen om bescherming te zoeken, zijn vaak zeer sterk. Toch zijn er verschillende omstandigheden die hen kwetsbaar maken, zoals:

  • De ervaringen in het land van herkomst.
  • Gebeurtenissen tijdens de reis.
  • Leven in een asielopvangcentrum, met doorgaans weinig privacy.
  • De regelmatige verhuizingen van opvanglocatie naar opvanglocatie en de onthechting die daarmee versterkt wordt.
  • Leven in Nederland onder moeilijke en onzekere omstandigheden.
  • Onbekendheid met taal en gebruiken en verschillen met cultuur in herkomstland.
  • Langdurige onzekerheid en stress over het toekomstperspectief.
  • Onzekerheid over de eigen veiligheid en over die van familieleden in het land van herkomst.
  • Schuldgevoelens tegenover achterblijvers.
  • Marginale positie in Nederland, statusverlies.

Deze omstandigheden hebben invloed op het gezin en kind. Naarmate deze langer duren, is de kans dat een kind en zijn gezin onder druk komen te staan groter. En daarmee de kans dat er problemen ontstaan.

Jeugdhulp
Jeugdhulp is een verzamelnaam voor het geheel van ondersteuning van kinderen en ouders om te zorgen dat kinderen zich ongestoord kunnen ontwikkelen. Volgens de Jeugdwet moet deze hulp integraal zijn: passend en samenhangend. Met passend wordt bedoeld dat hulp zo licht mogelijk is (laagdrempelige hulp), maar dat er snel naar specialistische jeugdhulp kan worden doorverwezen als dat nodig is. Met samenhangend wordt bedoeld dat verschillende deskundigheden samenwerken volgens ‘één gezin, één plan, één regisseur’.

Ook voor de jeugdhulp aan niet-asielzoekerskinderen valt nog behoorlijk wat te verbeteren. Zoals de hulp door wijkteams aan kwetsbare gezinnen, blijkt uit een rapport van Toezicht Sociaal Domein en Samenwerkend Toezicht Jeugd. Zie ook diversiteitskader wijkteams. En een overzicht van de recente ontwikkelingen.


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist