Checklist

Om de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen vanaf 2019 goed te kunnen organiseren, moet de gemeente in samenwerking met anderen verschillende zaken regelen.

Check in ieder geval:

Aanwezigheid basiskennis bij medewerkers over

 • Kinderen (in gezinnen) in de asielopvang en hun specifieke problematiek.
 • De asielprocedure en de verschillende opvanglocaties van het COA die gekoppeld zijn aan de procedure.
 • De verschillende organisaties waarmee asielzoekers van doen hebben en hun rol.
 • De sociale kaart voor deze doelgroep in en om het azc.

Afspraken over samenwerking tussen gemeente en COA-locatie

 • Overzicht contactpersonen en bereikbaarheid over en weer.
 • Deelname aan het multidisciplinair overleg (MDO) op de locatie.
 • Contacten met andere organisaties in asielopvangcentra, naast COA.
 • Manieren waarop preventieve jeugdhulp (zoals opvoedingsondersteuning) kan worden georganiseerd.

Afstemming jeugdhulp in gemeenten en met andere jeugdhulpaanbieders

 • Overzicht van de jeugdhulp die nu al geboden wordt aan asielzoekerskinderen. Dat overzicht van de aanbieders per COA-locatie kan via de VNG worden gekregen.
 • In kaart brengen in hoeverre de werkwijze in de jeugdhulp voldoende is toegesneden op de etnisch-culturele diversiteit van gezinnen. Checken of het intercultureel vakmanschap van de professionals voldoende is ontwikkeld. Zie hier.
 • Eventuele inkoop van (andere) benodigde jeugdhulp voor de doelgroep asielzoekerskinderen. Zie checklist inkoop.
 • Vaste medewerkers gemeentelijke jeugd- en gezinsteams (*) op de locatie. Zie ook diversiteitskader wijkteams.
 • Inzet van en samenwerking met GGD-JGZ.
 • Samenwerking met Nidos (voogd alleenstaande minderjarigen) en cultural mediators.
 • Specifieke kennisopbouw, anders dan voor reguliere jeugdhulp, zoals over cultuursensitieve jeugdhulp.
 • Overlegstructuren (zoals tussen GGD en jeugd/gezinsteams).
 • Manieren waarop preventieve jeugdhulp (zoals opvoedingsondersteuning) kan worden georganiseerd.
 • Monitoring jeugdhulp aan asielzoekerskinderen.

Gemeentelijke besluitvorming 

 • Over organisatie en bekostiging jeugdhulp aan asielzoekerskinderen.

(*) De organisatie en naam van jeugdhulpteams in gemeenten verschilt van plaats tot plaats.


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist