Cultuursensitief

Cultuursensitief werken

betekent dat je (je) als professional:

 • Bewust bent van de effecten die culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben op het alledaagse leven van mensen (waaronder kinderen) en daar rekening mee houdt in het contact dat je hebt met anderen.
 • Inzicht hebt in het feit dat de manier waarop mensen ziekten, beperkingen en problemen beleven cultureel bepaald zijn. En dat dit ook geldt voor de manier waarop zij zorg en hulp zoeken.
 • Kennis neemt van andere culturen en levensbeschouwingen, waarbij je vooral in gesprek probeert te gaan met je cliënt over diens visie op leven en welzijn. Hierbij gaat het niet zozeer om kennis van diverse culturen maar om een nieuwsgierige en open houding.
 • Bewust bent van het bestaan van diverse opvoedingsstijlen.
 • Bewust bent van de manier waarop kinderen hun identiteit vormen.
 • Inziet dat je zelf ook een culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebt, die van invloed is op de communicatie met anderen.

Tips cultuursensitief communiceren
Er is enorm veel te zeggen over intercultureel communiceren en de crux van oplossingen zit daar vaak in verborgen. Hier enkele algemene tips:

 1. Benader iedereen in de eerste plaats als individu en niet als vertegenwoordiger van een cultuur of religie.
 2. Wees je bewust van je persoonlijke waarden en normen en onderzoek voor jezelf in hoeverre die je beroepshouding beïnvloeden.
 3. Stel je op de hoogte van thema’s in andere bevolkingsgroepen (die je vaak tegenkomt). Verdiep je in andere culturen, ga in gesprek en vraag welke oplossingen je gesprekspartners en anderen zien.
 4. Communiceer helder. Neem de tijd om duidelijkheid te krijgen over de gewenste hulp of ondersteuning. Toets daarbij steeds of je elkaar goed begrijpt. Gebruik niet te snel expliciete bewoordingen, maar wees nieuwsgierig en vraag hoe je gesprekspartner er zelf tegenaan kijkt. Bouw op deze manier vertrouwen op.
 5. Beschouw de ander als partner in de zorg voor de kinderen. Informeer de ander over de mogelijkheden die er zijn, op basis van je deskundigheid. Ga samen op zoek naar de best passende middelen voor deze situatie.
 6. Blijf nieuwsgierig. Zo blijf je leren en heb je echt contact. Dat leidt tot passende hulp en ondersteuning.

Begrippen

Cultuur – Een cultuur is een manier van leven. Het geeft aan wat mensen in een bepaalde groep of samenleving waardevol (waarden) vinden en hoe zij zich moeten gedragen (normen).

Levensbeschouwing Levensbeschouwing – als aspect van cultuur – is het geheel van overtuigingen, waarden en normen, waarmee mensen richting en betekenis aan hun leven geven. Ieder mens heeft een levensbeschouwing. Zo heeft een ieder gedachten over waar we vandaan komen, wat er gebeurt als we overlijden en wat belangrijke doelen in het leven zijn.

Religie – Religie is een specifieke vorm van levensbeschouwing, die samenhangt met geloof in het transcendente. Aanhangers van een religie geloven dat er buiten de empirische werkelijkheid nog een andere realiteit bestaat. Die realiteit kan verschillend worden benoemd, bijvoorbeeld als scheppend beginsel of bovennatuurlijke macht. (Hoffer, 2016)

Meer informatie


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist