Ethische dilemma’s

Het bieden van passende jeugdhulp aan asielzoekerskinderen die – hetzij alleen, hetzij met hun gezin – in Nederland zijn beland, brengt dilemma’s met zich mee. De volgende vragen van hulpverleners laten enkele van deze dilemma’s zien:

  • Heeft het wel zin om jeugdhulp op te starten als dit kind toch binnenkort weer verhuist naar een ander asielopvangcentrum of het land moet verlaten?
  • Deze ouders uit land X voeden hun kinderen zó anders op dan wat we in Nederland gewend zijn; wie ben ik als ik vind dat ze hun kind verwaarlozen, want misschien is dit wel normaal in hun cultuur?
  • Wanneer kan ik met de behandeling van een trauma beginnen? Levert dat niet nog extra stress op bovenop de stress over de vlucht en procedure die dit gezin toch al heeft?
  • Is het normaal dat ik andere – en vooral lagere – normen hanteer voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen in vergelijking met hun Nederlandse leeftijdsgenoten in de gemeente?

Er zijn geen kant-en-klare antwoorden op deze vragen. Wel is het goed om erover te praten met collega’s en te onderzoeken hoe anderen hiermee omgaan. Door het hele land worstelen mensen met vergelijkbare dilemma’s. Veel ervan hangen samen met de inrichting en het systeem van de asielopvang. Zo maken de vele verhuizingen die gepaard gaan met de verschillende stadia in de procedure, de voor jeugdhulp nodige continuïteit en rust bij voorbaat onmogelijk. Het vergt voor deze doelgroep dan ook een veel grotere creativiteit om toch adequate jeugdhulp te organiseren. De basisrechten voor kinderen zoals geformuleerd in het Kinderrechtenverdrag kunnen soms houvast geven.

Handreiking ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers (Johannes Wier Stichting, 2015).  Deze handreiking gaat weliswaar over geestelijke gezondheidszorg maar is ook zeer bruikbaar voor dilemma’s in de jeugdhulp.


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist