Kindermishandeling en huiselijk geweld

Mishandeling kan in verschillende vormen plaatsvinden:

  • Lichamelijke mishandeling (van hardhandig beetpakken tot slaan).
  • Psychische mishandeling (herhaaldelijk uitschelden, beledigen, vernederen, bedreigen of isoleren).
  • Financiële uitbuiting.
  • Verwaarlozing (onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding).
  • Seksueel misbruik (ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van slachtoffers).

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.

Professionals moeten een meldcode hebben voor signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met een afwegingskader kunnen zij beoordelen of en zo ja wat ze moeten doen bij vermoedens van onveiligheid voor kinderen. Vanaf 2019 moeten professionals dit melden bij Veilig Thuis  als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling (zie Kinderrechten: Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).

Voor (minderjarige) slachtoffers van seksueel geweld in de acute fase is er een landelijk expertisecentrum: Centrum Seksueel Geweld (CSG).

Informatie van Augeo over het voorkomen en herkennen van kindermishandeling vind je hier.

Informatie van Pharos over het bespreekbaar maken van kindermishandeling en huiselijk geweld, vind je hier.


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Geestelijke gezondheidszorg
Ondertoezichtstelling
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist