Ondertoezichtstelling

Wanneer het in een gezin niet goed gaat met de opvoeding van een kind, kan er een onder toezicht stelling (OTS) worden uitgesproken door de kinderrechter, op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Dat gebeurt als een kind “(…) zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen”. De kinderrechter benoemt een gezinsvoogd die het gezin begeleidt en bij asielzoekerskinderen is dat iemand van Nidos.

Doel van de OTS is om het kind te beschermen en in het belang van het kind de opvoedingsrelatie tussen het kind en de ouders te verbeteren. Soms gaat deze maatregel gepaard met een uithuisplaatsing.

Ook in andere gevallen waarin een kind moet worden beschermd – zoals bij kindhuwelijken of andere bedreigende situaties – kan de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek doen.


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
      * Kindermishandeling en huiselijk geweld
      * Geestelijke gezondheidszorg
      * Ondertoezichtstelling
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist