Gemeenten

Volgens de Jeugdwet van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan alle inwoners. Met ingang van 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor adequate jeugdhulp aan asielzoekerskinderen ook bij de gemeenten. Dat geldt voor alle kinderen onder de 18 jaar, inclusief alleenstaande minderjarige vreemdelingen die opgevangen worden door het COA. De keuze voor jeugdhulp aan deze doelgroep moet zoveel mogelijk aansluiten bij de jeugdhulp voor andere inwoners in de gemeente. Gemeenten krijgen extra financiering om deze jeugdhulp te bekostigen.

Gemeenten moeten opvoedingsondersteuning en jeugdhulp goed bereikbaar en snel beschikbaar maken.

Veel gemeenten organiseren dat in (sociale) wijkteams, buurtteams, of andere constructies. Soms is er een apart team voor jeugd. Daarin zitten professionals op het gebied van jeugdzorg, opvoeding, gezondheidszorg, psychische problemen et cetera.  Deze teams verzorgen preventie en ondersteuning, lichte hulp en ze verwijzen door naar gespecialiseerde hulp.

Een aantal gemeenten hebben geen gemeentelijke teams, maar hebben de taken van bestaande instanties, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of een welzijnsorganisatie, uitgebreid.

Hoe ze het ook organiseren, ze moeten het sociaal domein ontwikkelen. Nu er ervaring is opgedaan met de verschillende constructies, wordt ook steeds duidelijker wat wel en niet werkt:

Natuurlijk spelen ook andere organisaties, zoals de huisarts, school en het consultatiebureau een belangrijke rol als het gaat om jeugdhulp.


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist