Laagdrempelige jeugdhulp


De Jeugdwet gaat uit van preventie, om zodoende te voorkomen dat kinderen en ouders een beroep moeten doen op specialistische, zwaardere, duurdere, ingrijpender hulp in een later stadium. Zoals beschreven is de situatie van kinderen (in gezinnen) in de asielopvang niet bevorderlijk voor het welzijn van kinderen. Hun ontwikkeling staat soms onder druk.

Uit onze inventarisatie blijkt dat het voor deze doelgroep essentieel is om te investeren in laagdrempelige hulp.  Alleen vanuit een situatie van vertrouwen, stabiliteit en veiligheid kan zo nodig andere – specialistische – hulp worden geboden. Met preventieve maatregelen kan de druk op de ontwikkeling van kinderen verminderd worden, zoals door:

  • Opvang waarin de menselijkheid centraal staat, die veilig is en waar basisvoorzieningen aanwezig zijn: informatie, onderdak, kleding, voedsel.
  • Het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat, structuur en oog voor kinderen.
  • Activiteiten voor kinderen waardoor zij zich kunnen uiten en kind kunnen zijn.
  • Inspraakmogelijkheden voor kinderen en ouders over de dagelijkse gang van zaken in de opvang.
  • Onderwijs (zie hierna).
  • Informatie, advies en ondersteuning over opvoeding voor ouders.
  • Uitwisselingsmogelijkheden tussen ouders.

Opvoedingsondersteuning en preventie
Voor opvoedingsondersteuning en preventie zijn verscheidene handreikingen verschenen:

Onderwijs
Gevluchte kinderen hebben recht op onderwijs als ze in Nederland komen. Bovendien helpt het kinderen om zo snel mogelijk weer structuur in hun leven krijgen. Kunnen leren en met andere kinderen spelen is een basisbehoefte die de kans op een posttraumatische stressstoornis, depressie en angst verkleint. Op het moment dat een kind toch extra hulp nodig lijkt te hebben, heeft de school een signalerende functie.

Voor veel leraren is het een uitdaging om een gevlucht kind in zijn of haar klas te krijgen. Er zijn inmiddels heel veel hulpmiddelen om leraren en scholen hierbij te ondersteunen:


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist