Laagdrempelige jeugdhulp


De Jeugdwet gaat uit van preventie, om specialistische, zwaardere, duurdere, ingrijpender hulp in een later stadium te voorkomen. Juist voor kinderen in de asielopvang, waarvan soms de ontwikkeling onder druk staat, is laagdrempelige en preventieve jeugdhulp belangrijk. Dat valt of staat met samenwerking met partners in en buiten de centra.

Uit onze inventarisatie blijkt dat het voor deze doelgroep essentieel is om te investeren in laagdrempelige hulp.  Alleen vanuit een situatie van vertrouwen, stabiliteit en veiligheid kan zo nodig andere – specialistische – hulp worden geboden. Met preventieve maatregelen kan de druk op de ontwikkeling van kinderen verminderd worden, zoals door:

  • Opvang waarin de menselijkheid centraal staat, die veilig is en waar basisvoorzieningen aanwezig zijn: informatie, onderdak, kleding, voedsel.
  • Het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat, structuur en oog voor kinderen.
  • Activiteiten voor kinderen waardoor zij zich kunnen uiten en kind kunnen zijn.
  • Ouders op alle manieren informeren, betrekken en toerusten op hun ouderrol.
  • Informatie, advies en ondersteuning over opvoeding voor ouders.
  • Mogelijkheden voor het uitwisselen van ervaringen tussen ouders.
  • Inspraakmogelijkheden voor kinderen en ouders over de dagelijkse gang van zaken in de opvang.
  • Onderwijs (zie hierna).

Opvoedingsondersteuning en preventie
Voor opvoedingsondersteuning en preventie zijn verscheidene handreikingen verschenen:

Onderwijs

Asielzoekerskinderen hebben in Nederland recht op onderwijs vanaf hun aankomst.  Onderwijs op school helpt kinderen om zo snel mogelijk weer structuur in hun leven krijgen. Asielzoekerskinderen zijn leergierig en gaan graag naar school. Kunnen leren en met andere kinderen spelen is een basisbehoefte die de kans op een posttraumatische stressstoornis, depressie en angst verkleint. Meer dan waar ook maken asielzoekerskinderen op school intensief kennis met de Nederlandse samenleving. Daar wordt vaak het eerste zichtbaar hoe het met hen gaat. De school heeft voor deze kinderen een vanzelfsprekende en belangrijke signalerende functie..

In de opvangperiode starten kinderen met onderwijs in het ‘nieuwkomersonderwijs’ zoals taalscholen (primair onderwijs), al dan niet op de opvanglocatie, en de Internationale Schakelklassen (ISK’s) in het voortgezet onderwijs. Die scholen hebben al veel expertise, ook als het om het welzijn van kinderen gaat. Kinderen die langer in de asielopvang wonen, gaan vaker naar reguliere scholen. Als er maar enkele vluchtelingenkinderen op zo’n school zitten vinden leerkrachten en docenten de begeleiding van deze kinderen soms een uitdaging.

Er zijn inmiddels heel veel manieren om docenten en leerkrachten te ondersteunen. Daarnaast zijn er methoden ontwikkeld om deze nieuwe leerlingen te ondersteunen.


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist