Tolk

Om een kind – en zijn gezin – goed te kunnen behandelen is het cruciaal dat de jeugdhulpverlener het kind en zijn ouders goed begrijpt. Hij zal dus moeten inschatten of er een taalbarrière is en zo ja, of deze in de weg staat aan het bieden van de juiste hulp. Als dat zo is, dan kan de hulpverlener een tolk inschakelen. Soms wordt gebruik gemaakt van informele tolken, maar soms is het beter om een professionele tolk in te zetten.

In 2014 hebben op initiatief van Pharos een aantal organisaties gezamenlijk een kwaliteitsnorm geformuleerd voor het tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg.

De inzet van tolken bij jeugdhulp voor asielzoekerskinderen blijft vanaf 2019 via het COA verlopen. Hulpverleners kunnen een telefonische tolk inzetten voor asielzoekerskinderen via Livewords (020 – 820 28 92). Daar zijn geen kosten aan verbonden voor gemeenten en hulpverleners.


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist