Wie is wat in het azc

Kinderen in de asielopvang krijgen in de asielopvang met verschillende organisaties te maken, zoals COA, JGZ, GZA, Nidos en school (zie organisaties). Deze signaleren soms dat er problemen zijn met een kind of het gezin waarin het opgroeit. In veel centra is er een multidisciplinair overleg (mdo) tussen de verschillende (zorg)ketenpartners op de locatie. Daar kunnen de zorgen worden gedeeld en beoordeeld of en welke jeugdhulp nodig is.

De zorg- en hulpmogelijkheden in de centra zijn grotendeels gelijk aan die voor andere kinderen in Nederland. Iedere organisatie die de kinderen kent, kan een rol spelen bij het signaleren en organiseren van zorg en hulp.  Samenwerking is daarbij cruciaal, waarbij duidelijk wordt afgesproken wie op welk moment de regie heeft.

  • Het COA begeleidt de bewoners en signaleert sociale en medische problematiek. Ook coördineert het COA het multidisciplinair overleg (mdo) en heeft een aandachtsfunctionaris ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.
  • GGD-JGZ voert de jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen uit (Basispakket jeugdgezondheidszorg asielzoekerskinderen 0- 18 jaar). Zij doen een uitgebreide intake en signaleren het als de ontwikkeling van het kind in het geding is. Ook geven ze adviezen aan kind en ouders. En zij kunnen na overleg met GZA (en Nidos als het gaat om een alleenstaande) verwijzen naar jeugdhulp.
  • GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) organiseert de huisartsenzorg in de asielopvangcentra. De huisartsenpraktijk die aan de locatie is verbonden kan problemen bij kind en ouders signaleren en eventueel doorverwijzen.
  • Nidos is een gespecialiseerde jeugdbeschermingsorganisatie voor asielzoekerskinderen. De organisatie treedt op als voogd voor alleenstaande minderjarigen en als gezinsvoogd in geval van een onder toezicht stelling (OTS) voor kinderen die hier met een gezin zijn gekomen. Nidos kan ook doorverwijzen naar jeugdhulp.
  • Leraren op scholen hebben eveneens een belangrijke rol als het gaat om het signaleren van problemen bij kinderen. Als dat zo is, kunnen zij contact opnemen met COA, JGZ of voor een alleenstaande Nidos.

Wie verantwoordelijk

De gemeente is formeel verantwoordelijk voor de jeugdhulp, maar sommige regelingen voor asielzoekers wijken af van gebruikelijke regelingen. Zo is de jeugdhulp voor asielzoekerskinderen opgenomen in de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Het verstrekkingenpakket komt grotendeels overeen met het verstrekkingenpakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Asielzoekers kunnen ook aanspraak maken op een aantal onderdelen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

RMA Healthcare is landelijk verantwoordelijk voor de hier beschreven uitvoering van de RMA. De organisatie koopt deze zorg landelijk in en contracteert de jeugdhulpaanbieders rechtstreeks. Ook zorgt zij voor de declaratieverwerking en polis-administratie.

De curatieve zorg voor asielzoekers wordt sinds 1 januari 2018 uitgevoerd door GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA). GZA heeft die rol overgenomen van het GCA, die de negen jaar ervoor verantwoordelijk was voor de zorg voor asielzoekers.


Andere pagina’s over
Jeugdhulp:
Wie is wat in het azc
Gemeenten
Laagdrempelige jeugdhulp
Specialistische jeugdhulp
Cultuursensitief werken
Ethische dilemma’s
Tolk
Bekostiging en verwijzing
Checklist