Symposium

Op dinsdagmiddag 26 maart 2019 organiseerden het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), Stichting Kinderpostzegels en Kind met Recht in Utrecht het symposium Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, nu en straks. De belangstelling voor deze bijeenkomst was overweldigend: er waren 180 deelnemers. We moesten zo’n 40 mensen teleurstellen wegens ruimtegebrek.


26 maart 2019 – Symposium in Utrecht

Het werd een levendige middag waar deelnemers vanuit uiteenlopende achtergronden elkaar konden ontmoeten, zoals van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, GGD, GGZ, COA, NIDOS, Pharos, en vele andere professionals vanuit het gehele land. De combinatie van mensen die veel weten van asielzoekerskinderen, degenen die thuis zijn in jeugdhulp en deelnemers voor wie beide onderwerpen relatief nieuw zijn, bleek inspirerend.

Enkele reacties

 • “Interessant, leerzaam, zinvol.”
 • “Je ziet hoe men worstelt, maar met alle bijdragen heeft iedereen veel meegekregen.”
 • “Fijn dat jullie deze inzet voor deze doelgroep plegen. Hard nodig.”
 • “Energieke dag, goed initiatief.”
 • “Goed voorbereid, nuttige informatie, veel ontmoetingen en inspiratie. Dank!”
 • “Hoewel we natuurlijk geen recept hebben gekregen voor hoe we het moeten doen, heb ik heel veel geleerd over asielzoekerskinderen en dat kan ik gebruiken in mijn werk.”
 • “Betrokken mensen, zinvolle informatie.”

Misschien zijn er ook minder positieve reacties, maar die hebben we nog niet gehoord. Wel werd en wordt ons veel gevraagd wanneer we weer zo’n bijeenkomst organiseren (zie vervolg).

Zie ook hier.

Achtergrond
Om de overgang van de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen naar gemeenten (per 1-1-2019) te ondersteunen en deze structureel te verbeteren, zijn het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), Stichting Kinderpostzegels en Kind met Recht begin 2018 dit project gestart. Het project Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, nu en straks kent onder meer de volgende drie onderdelen:

 1. Een in 2018 uitgevoerde behoefte-inventarisatie onder gemeenten, jeugdhulpaanbieders en ouders en kinderen.
 2. De informatieve website www.jeugdhulpasielzoekerskind.nl, gemaakt om gemeenten, jeugdhulpaanbieders en andere professionals te ondersteunen bij het bieden van adequate jeugdhulp aan asielzoekerskinderen.
 3. Een symposium eind maart 2019 over jeugdhulp aan asielzoekerskinderen.

Het symposium was bedoeld om:

 • Te leren van elkaars ervaringen met het organiseren van adequate jeugdhulp voor asielzoekerskinderen.
 • Te profiteren van de (landelijke) kennis en ervaring over deze doelgroep.
  Met het symposium wilden we samen met de aanwezigen een aanzet geven om de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen goed te organiseren en te verbeteren. Dat kan alleen gezamenlijk.

Centrale vragen


Dagvoorzitter Myra ter Meulen

Alle gemeenten waar dat speelt, weten dat zij vanaf januari 2019 verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Hierdoor zijn de volgende vragen relevant en urgent geworden:

 • Hoe vullen gemeenten hun verantwoordelijkheid in? Waar lopen ze tegenaan in de praktijk en hoe kunnen ze elkaar inspireren om de jeugdhulp aan deze kwetsbare groep op korte en langere termijn te verbeteren?
 • Hoe kunnen jeugdhulpaanbieders zorgen dat hun aanbod (lokaal, regionaal en nationaal) aansluit op de behoeften van asielzoekerskinderen en hun ouders?
 • Hoe ondersteunen gemeenten en jeugdhulpaanbieders samen asielzoekerskinderen (en hun ouders) daadwerkelijk? Hoe overwinnen zij de obstakels – die inherent zijn aan de huidige asielprocedure en opvang – om het hulpaanbod bij de doelgroep te krijgen?
 • Op welke manier kunnen professionals hun specifieke (landelijke) expertise op dit onderwerp inzetten om de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen te verbeteren?

Programma


Ontvangst met lunch


Plenaire bijeenkomst


Atta de Tolk in actie

12.30 Inloop met lichte lunch.
Plenair
13.00 Opening door middagvoorzitter Myra ter Meulen.
13.05 Welkom door Majone Steketee, directeur Kennisplatform Integratie en Samenleving.
13.10 Asielzoekerskinderen: over wie hebben we het? De film Droomvergunning van Paula Vonhof en Caroline Keman.
13.15 Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen: Waarom, waar, hoe, wat? Door Trudy Mooren, Klinisch psycholoog en senior onderzoeker Stichting Centrum ’45.
13.45 Resultaten project Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, nu en straks. Door Karin Kloosterboer.
14.05 Vragen uit zaal, o.l.v. Myra ter Meulen.
14.15 Uitleg over de werkgroepen, door Myra ter Meulen.
14.30 Werkgroepen – Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen en …
1. Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen en … Preventie, door Trea Hempenius (Coördinator PGA) en Hilly Terpstra (Jeugdverpleegkundige AZC en GLO).
2. Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen en … De rol van gemeenten, door pilotgemeente Dronten Gerry Drijfhout (gemeente Dronten) en Irene Salomons (Gids/procesregisseur AZC Dronten).
3. Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen en … Cultuursensitief werken, door Cor Hoffer (Adviseur/trainer interculturele communicatie). Onder meer over het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening.
4. Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen en … Specifieke behoeften van asielzoekerskinderen, door Elianne Zijlstra (Universitair docent orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen).
Thee/koffie/wc/wandelgang
Plenair
16.00 Welkom terug. Eerste ervaringen uit zaal.
16.15 Intermezzo: Pleidooi voor samenwerking door Atta de Tolk.

De tekst van Atta de Tolk als pdf.

16.30 Wat gaat u doen?
Deelnemers op weg naar structurele verbeteringen van jeugdhulp aan asielzoekerskinderen.
Reacties en discussie met zaal: Wat geleerd, wat mee naar huis, wat nog te doen?
Op weg naar structurele verbetering van jeugdhulp aan asielzoekerskinderen.
Wat gaat u doen? Gouden tips, inspiratie?
17.00 Afronding en afsluiting.

Factsheet
Tijdens het symposium is een hand-out (factsheet) uitgedeeld over het project Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, nu en straks.

Oproep
Gedurende het symposium concludeerden we dat de vele verhuizingen van asielzoekerskinderen een groot obstakel vormen voor adequate jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Iedereen is het erover eens dat dat moet veranderen. Er is ook gesproken over manieren waarop dat zou kunnen, zoals wanneer alle gemeenten gezamenlijk besluiten alleen nog asielopvang te herbergen als asielzoekers van de start van de procedure tot de uitkomst daarvan in dezelfde gemeente woont (en vervolgens daarna ook). Met deze ‘solidaire vuist’ kan gezorgd worden dat de vele verhuizingen tot het verleden gaan behoren en de rijksoverheid de opvang anders organiseert.

Echter voor het zover is, zullen we ‘om de verhuizingen heen moeten werken’ (work-arounds) om te zorgen dat kinderen en ouders krijgen waar ze recht op hebben: goede ondersteuning en hulp als dat nodig is.

We vroegen de 180 deelnemers – en daarna ook via LinkedIn – om suggesties te doen voor deze work-arounds op ieders vakgebied. Deze kunnen nog steeds gemaild worden naar info@jeugdhulpasielzoekerskind.nl. De suggesties worden verzameld en binnenkort op de site geplaatst.

Vervolg
Mede gezien het succes van het project (symposium) en de gebleken behoefte aan (verdere) ondersteuning bij zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders, beraden we ons op een vervolg op dit project. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), Stichting Kinderpostzegels en Kind met recht zullen de komende periode onderzoeken welke (financiële) mogelijkheden er zijn om op een zinvolle wijze verder bij te dragen aan ons doel: het verbeteren van de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, nu en straks.

We moedigen iedereen die hier zinvolle ideeën over heeft aan om ons die te laten weten.